Regulamin

Regulamin programu TerraKarta oraz warunki uczestnictwa w Programie


Definicje używanych pojęć

 1. Akcja promocyjna – określone w czasie działanie marketingowe, polegające na przydzielaniu w Programie Punktów promocyjnych za zakup oznaczonych produktów; wykaz promowanych w ten sposób artykułów będzie każdorazowo ogłaszany przez Organizatora na stronie www.terramarket.pl/portal Programu; zasady Akcji określa odrębnie ogłoszony regulamin.
 2. Akcja konkursowa – dodatkowe działanie marketingowe, wprowadzone przez Organizatora, której zasady określa odrębnie ogłoszony regulamin.
 3. Beneficjent – oznacza Uczestnika do którego Konta, Przekazujący przypisał Kartę zgodnie z procedurą wskazaną w §7 Regulaminu.
 4. Formularz rejestracyjny – dokument zawierający dane Uczestnika oraz jego zgłoszenie do Programu dostępny na stronie internetowej www.terramarket.pl/portal, którego poprawne wypełnienie on-line warunkuje aktywowanie Karty. Ponadto, decyzją Organizatora w wybranych sklepach może być dostępny formularz rejestracyjny w wersji papierowej.
 5. Jednostka handlowa – obiekt handlowy lub usługowy, oferujący produkty lub usługi w obrębie Programu.
 6. Karta programu lojalnościowego (Karta) – plastikowa Programu, oznaczona unikalnym Numerem Karty, niebędąca kartą płatniczą. Do jednego Konta Uczestnika może być przypisana więcej niż jedna Karta
 7. Katalog nagród – zbiór nagród – w postaci cyfrowych znaków legitymacyjnych (bony i e-bony) – udostępniony przez Organizatora, z którego Uczestnik otrzymuje Nagrodę.
 8. Konto uczestnika – umieszczone w systemie, dostępne na stronie Programu konto indywidualne, na którym zapisywane są transakcje, co skutkuje naliczaniem lub odliczaniem punktów, zbieranych przez Uczestnika w obrębie Programu, poprzez które Uczestnik ma dostęp do swoich danych.
 9. Nagroda –cyfrowy znak legitymacyjny (bon lub e-bon), otrzymywana w zamian za zebraną w trakcie Programu odpowiednią ilość punktów, lub za punkty w połączeniu z dopłatą pieniężną.
 10. Niezarejestrowany użytkownik karty – osoba, która pobrała Kartę, ale nie dokonała rejestracji oraz nie utworzyła konta Uczestnika w systemie Programu.
 11. Numer karty – unikalny numer karty nadrukowany na odwrocie Karty . Numer Karty zakodowany jest także na pasku magnetycznym Karty.
 12. Organizator – podmiot prowadzący Program lojalnościowy, Administrator Danych Osobowych
 1. Program – program lojalnościowy o nazwie „TerraKarta”, udostępniony klientom przez Organizatora.
 2. Przekazujący – oznacza Uczestnika, który za pomocą Konta przypisał swoją Kartę do Konta Beneficjenta.
 3. Punkty – jednostki rozliczeniowe przyznawane Uczestnikom, według zasad określonych przez Organizatora, zapisywane na Koncie Uczestnika.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Serwis – internetowa strona Programu, dostępna pod adresem www.terramarket.pl/portal Transakcja – poświadczone (dowodem zakupu) nabycie produktów lub usług.
 6. Zarejestrowany użytkownik karty, czyli Uczestnik programu – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, biorąca udział w Programie, która zarejestrowała się oraz utworzyła konto Uczestnika w Serwisie.
 7. Zasób konta – ilość zebranych przez Uczestnika Programu punktów.

§ 1. Informacje podstawowe

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Programu oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym formuły przydzielania Uczestnikom programu Punktów i reguły nagradzania.
 2. Regulamin przechowywany jest w każdej uczestniczącej w Programie Jednostce handlowej i dostępny jest na życzenie Uczestnika, a także znajduje się w Serwisie www.terramarket.pl/portal
 3. Organizatorem programu jest P. H. „Krajewscy” K. Krajewska, K. Krajewski s.c., 09-230 Bielsk, Zągoty 31A, NIP 774 298 08 94
 4. Program prowadzony jest w Jednostkach handlowych sieci sklepów, objętych Programem i opatrzonych logotypem Programu.
 5. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z zapisów niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.
 6. Wobec kwestii nieujętych w Regulaminie zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 7. Oprócz niniejszego Regulaminu Organizator może przedstawiać Uczestnikom uregulowania dotyczące Akcji promocyjnych lub konkursowych, w których Uczestnicy biorą udział na zasadzie dobrowolności.
 8. Używanie Karty przez Uczestnika w żadnej mierze nie rzutuje na uprawnienia Uczestnika, płynące z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności nie narusza, ani nie ogranicza tych uprawnień.

§ 2. Informacje o Uczestniku

 1. Wszystkie dane, związane z Uczestnikiem oraz informacje przez niego udostępnione, traktowane będą przez Organizatora w sposób zgodny z regułami znajdującymi się w niniejszym Regulaminie oraz obowiązującymi ogólnie przepisami prawa.
 2. Uczestnikiem Programu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po wydaniu Karty programu lojalnościowego oraz po wyrażeniu woli uczestnictwa w Programie, po zapoznaniu się z Regulaminem, klauzulami informacyjnymi oraz po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, co potwierdzone zostanie własnoręcznie złożonym podpisem lub zaznaczeniem właściwego checkboxu w formularzu cyfrowym.

§ 3. Warunki przystąpienia do Programu; rejestracja w systemie

 1. Karta udostępniana jest klientom w Jednostkach handlowych, uczestniczących w Programie, po podaniu numeru własnego telefonu komórkowego, zarejestrowanego w Polsce, lub też pobranie Karty nastąpi w Jednostce handlowej, bez wstępnej rejestracji (czyli podania własnego nr telefonu komórkowego), a całość rejestracji odbędzie się w Serwisie (w obu przypadkach formularz, w formie cyfrowej, wypełniany jest przez klienta online, poprzez Serwis), lub też Karta będzie wydana po złożeniu, na miejscu w Jednostce handlowej, podpisu pod właściwie wypełnionym papierowym Formularzem rejestracyjnym (formularz papierowy dostępny jest tylko w wybranych placówkach).
 2. Formularz rejestracyjny dostępny jest w Serwisie (po wcześniejszej, wstępnej rejestracji Karty lub też pobraniu Karty bez wstępnej rejestracji ani wypełnienia papierowego Formularza rejestracyjnego) oraz w wybranych Jednostkach handlowych programu.
 3. Użytkownik karty staje się Uczestnikiem programu dopiero po dokonaniu rejestracji oraz utworzeniu konta Uczestnika w systemie Programu – poprzez Formularz rejestracyjny (cyfrowy lub niektórych przypadkach papierowy). Brak rejestracji skutkuje brakiem możliwości korzystania z Nagród przewidzianych w Programie.
 4. Osoba pobierająca Kartę zobowiązana jest do podania w Formularzu własnych, aktualnych i prawdziwych danych personalnych, tj. daty urodzenia, płci, imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu komórkowego. Podanie przez osobę dokonującą rejestracji danych osobowych w postaci zarówno numeru telefonu jak i adresu e-mail wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych osobowych dla celów marketingowo – promocyjnych uprawnia tę osobę do otrzymania 50 punktów powitalnych. Aby otrzymać punkty powitalne, Uczestnik zobowiązany jest do dokonania rejestracji Karty w ciągu 30 dni od daty pierwszej transakcji na Karcie lub pre-rejestracji Karty.
 5. Rejestracja online dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza cyfrowego, mieszczącego się w Serwisie. W celu zainicjowania rejestracji należy wprowadzić numer otrzymanej Karty w polu login jak i również podać nr karty w polu hasło i dalej postępować zgodnie z instrukcją podaną w Serwisie.
 6. Wypełniając i przekazując/przesyłając Formularz rejestracyjny, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, umieszczonych w Formularzu, przez Organizatora i Partnerów. Także dokonując późniejszych zmian w zawartości swojego konta w Serwisie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie tych zmienionych danych przez Organizatora. Jednocześnie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem programu i akceptuje jego zapisy.
 7. Organizator nie jest zobligowany do powiadamiania Uczestnika o niewłaściwie wypełnionym Formularzu. Jeśli jednak Formularz danego Uczestnika nie został wypełniony kompletnie lub wprowadzone dane są nieczytelne, Organizator może skontaktować się z Uczestnikiem, w celu powiadomienia go o konieczności poprawienia danych.
 8. Uczestnik powinien dbać o aktualizację własnych danych w systemie Programu, każdorazowo, gdy dojdzie do zmiany takich danych.
 9. Uczestnikowi, który dokonał rejestracji, wypełniając Formularz rejestracyjny w Serwisie, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dz. u. 2014 r. poz. 827). Uczestnik może odstąpić od umowy, składając Organizatorowi w terminie 14 dni od zawarcia umowy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi ostania strona. Po złożeniu oświadczenia, figurujące na Koncie uczestnika Punkty ulegną dezaktywacji, a Konto uczestnika zostanie usunięte.

§ 4. Informacje o Karcie i sposobach korzystania z Karty.

 1. Karta jest własnością Organizatora, może być ona używana jedynie w zakresie określonym przez niniejszy Regulamin lub ogłaszane odrębnie przez Organizatora regulaminy okresowych akcji promocyjnych lub konkursowych.
 2. Karta jest aktywna od momentu jej wydania Uczestnikowi.
 3. Karta służy do potwierdzania dokonania zakupu przez Uczestnika w Jednostce handlowej, chyba że regulamin danej Akcji promocyjnej lub konkursowej wskaże inne podmioty, w których Karta może zostać użyta.
 4. Karta nie jest instrumentem płatniczym.
 5. Karty nie należy udostępniać osobom trzecim.
 6. Nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian wyglądu i zawartości Karty.
 7. Karta nosząca symptomy dokonanej zmiany może nie zostać zaakceptowana przez Partnera lub Organizatora.
 8. W przypadku uszkodzenia, utraty lub kradzieży Karty, Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora, pisząc na adres e-mail: centrala@terramarket.pl. Po dokonaniu tego karta zostanie niezwłocznie zablokowana.

§ 5. Konto Uczestnika i zapisywanie Transakcji

 1. Każdy Uczestnik posiada dostęp do Konta uczestnika, po zalogowaniu w Serwisie. Za jego pośrednictwem Uczestnik ma dostęp do historii Konta oraz swoich danych osobowych.
 2. Uczestnik ma możliwość, po wcześniejszym zalogowaniu się w Serwisie, dokonania korekty swoich danych osobowych, a także cofnięcia udzielonych zgód na przetwarzanie swoich danych
 3. Warunkiem naliczenia Punktów jest przedłożenie Karty kasjerowi, odczytanie Numeru karty i właściwa rejestracja Transakcji w systemie. Punkty są naliczane wyłącznie za zakupy własne.
 4. Rejestracja Transakcji jest możliwa wyłącznie w momencie jej przeprowadzania, o ile regulamin danej Akcji promocyjnej lub konkursowej nie stanowi inaczej.
 5. Naliczone Uczestnikowi Punkty zapisywane są na indywidualnym Koncie uczestnika, znajdującym się w cyfrowej bazie Programu, zarządzanej przez Organizatora.
 6. Aktualizacja zasobu punktowego Kont uczestników Programu dokonywać się będzie nie rzadziej niż co tydzień.
 7. Punkty w Programie mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą Transakcję.
 8. Gdy dojdzie do zwrotu towaru, za który uprzednio zostały naliczone Punkty w Programie, Partnerzy i Organizator programu zastrzegają sobie prawo do skorygowania Punktów, przyznanych za tę transakcję, zgodnie z proporcją dokonanego zwrotu (część lub całość transakcji).
 9. Jeżeli Punkty zostaną naliczone w wyniku nadużycia (złamanie Regulaminu lub obowiązującego prawa), Partnerzy i Organizator programu zastrzegają sobie prawo do anulowania tych Punktów.

§ 6. Przyznawanie Punktów w Programie

 1. Użytkownik Karty zbiera Punkty, poprzez zakup towarów lub usług w Jednostkach handlowych, z wyłączeniem wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (w tym piwa), biletów, doładowań oraz opłaty rachunków, preparatów do początkowego żywienia niemowląt (w tym mleka początkowego), wyrobów leczniczych (leki), zakładów gier liczbowych, losów loterii pieniężnych.
 2. Wartość Transakcji zostaje przeliczona na Punkty w taki sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości każdej Transakcji Uczestnik uzyskuje 1 punkt, przy czym naliczanie punktów rozpoczyna się dopiero po przekroczeniu kwoty 10 zł na paragonie. Ten rodzaj Punktów nazywa się Punktami bazowymi.
 3. W obrębie Akcji promocyjnych Uczestnikom będą przydzielane dodatkowe Punkty promocyjne, na zasadach określonych każdorazowo ogłoszonym, odrębnym regulaminem promocji.
 4. W obrębie Akcji konkursowych Uczestnikom mogą być przydzielone Punkty konkursowe lub Nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie, podanych do wiadomości Uczestników. Każda Akcja konkursowa będzie posiadała własny regulamin.
 5. Uczestnictwo w każdej dodatkowej akcji marketingowej, regulowanej odrębnymi zasadami, odbywa się na zasadach całkowitej dobrowolności.
 6. Punkty gromadzone na Koncie uczestnika nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
 7. Uczestnik może sprawdzić Zasób konta, poprzez infrastrukturę techniczną Jednostki handlowej lub poprzez Konto uczestnika.
 8. Każdego roku, w dniu 31 stycznia stracą ważność punkty, znajdujące się na Kontach uczestników, a które zapisano na nich przed dniem 1 stycznia roku poprzedniego.

§7 Przekazywanie punktów

 1. Przekazujący uprawniony jest do przekazania Beneficjentowi Punktów poprzez przypisanie Beneficjentowi Karty.
 2. Przekazujący w celu przypisania Beneficjentowi Karty, zobowiązany jest wpisać na swoim Koncie Uczestnika numer Karty Lojalnościowej Beneficjenta oraz numer telefonu Beneficjenta (tj. numer telefonu przypisany do Karty Lojalnościowej Beneficjenta), któremu mają zostać przekazywane Punkty otrzymane przez Przekazującego za zakupy przy jednoczesnym użyciu Karty.
 3. Przekazaniu podlegają wszystkie Punkty, które zostały zgromadzone przez Przekazującego po momencie dokonania przypisania Karty zgodnie z ust.2 powyżej. Nie jest możliwe przekazanie tylko części Punktów lub też jednoczesne przypisanie Karty kilku Beneficjentom.
 4. W czasie trwania Akcji, Przekazujący uprawniony jest do rezygnacji z przypisania Beneficjentowi Karty. Rezygnacji można dokonać po zalogowaniu się do Konta Uczestnika. Rezygnacja z przypisania Karty nie powoduje utraty przez Beneficjenta Punktów zapisanych na Karcie Beneficjenta do momentu rezygnacji.
 5. Beneficjent zostanie powiadomiony za pośrednictwem informacji umieszczonej na Koncie, o fakcie przypisania mu Karty Przekazującego, a w przypadku rezygnacji także o fakcie rezygnacji z takiego przypisania.
 6. Po przypisaniu Karty, Punkty za zakupy przy jednoczesnym użyciu Karty zostaną zapisane na Karcie Beneficjenta.
 7. Beneficjent nie jest uprawniony do dalszego przekazania Punktów.
 8. W przypadku, gdy Przekazujący posiada kilka Kart przypisanych do swojego Konta może dokonać przekazania punktów w ramach posiadanych przez siebie Kart.
 9. W przypadku, gdy Przekazujący posiada więcej niż jedną Kartę przypisaną do swojego Konta może udostępnić swoje Karty osobom trzecim, które nie muszą być uczestnikami Programu, w celu zbierania punktów na rzecz Przekazującego.

§ 8. Zasady wymiany Punktów na Nagrody

 1. Punkty zamieniane są na Nagrody zgodnie z chronologią ich naliczania w Programie, czyli zamianie podlega właściwa liczba Punktów zgromadzonych najwcześniej.
 2. Nagroda ma formę cyfrowego znaku legitymacyjnego (np. w postaci bonu lub e-bonu), ale też rzeczy lub usługi.
 3. Nagrody przekazywane są Uczestnikom przez Organizatora, w ich własnym imieniu.
 4. Bon lub E-bon posiada swój nominał, uprawnia on do przeprowadzania zakupów bezgotówkowych, spośród produktów oferowanych w momencie realizacji Bonu lub Ebonu w danej Jednostce handlowej Organizatora. Bony nie podlegają zamianie na pieniądze, oraz w razie ich niepełnej realizacji nie jest z nich wydawana reszta.
 5. Bon lub E-bon ważny jest wyłącznie w Jednostkach handlowych, uczestniczących w Programie.
 6. Uczestnik jest zobligowany do zrealizowania Bonu lub E-bonu w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia wydania Bonu lub E-bonu. Po tym terminie Bon lub E-bon traci ważność, a Uczestnik traci prawo zrealizowania Bonu lub E-bonu, jednocześnie punkty odpowiadające wartości Bonu lub E-bonu nie będą zwrócone na Konto uczestnika.
 7. Bon nie może być zrealizowany na produktach objętych promocjami okresowymi w tym tak zwane ulotki promocyjne.
 8. Bon może zostać zrealizowany dla paragonu o minimalnej wartości 50 złotych
 1. W celu zamiany Punktów na Nagrodę, Uczestnik, po zebraniu odpowiedniej ilości Punktów, dokona, w uczestniczącej w Programie Jednostce handlowej, złożenia dyspozycji wydania Nagrody lub dokona złożenia tej dyspozycji poprzez Serwis, jeśli Organizator udostępni taką możliwość.
 2. Bon, zostanie wydany przy kasie z terminala.
 3. Przed wydaniem Nagrody Uczestnikowi może zostać przeprowadzona weryfikacja Zasobu Konta uczestnika, w celu upewnienia się, czy na Koncie znajduje się odpowiednia ilość Punktów.
 4. Nagroda zostanie udostępniona Uczestnikowi po okazaniu Karty oraz podaniu dnia urodzenia Uczestnika (weryfikacja tej danej dokonana będzie automatycznie, za pomocą infrastruktury kasowej, w celu ochrony zgromadzonych zasobów Uczestnika) lub po okazaniu Karty oraz innego dokumentu ze zdjęciem, również wyłącznie w celu zabezpieczenia środków zgromadzonych przez Uczestnika przed nieuprawnionym pobraniem.
 5. Po odebraniu Nagrody Konto uczestnika zostanie pomniejszone o ilość Punktów, odpowiadającą wartości punktowej danej Nagrody.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności w naliczaniu Punktów lub wydawaniu Nagród, Uczestnik ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji w Jednostce handlowej, pocztą tradycyjną lub elektroniczną, na adres Organizatora.
 2. Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, lecz nie później, niż w terminie do 14 dni, od daty jej otrzymania.
 3. W sytuacji, gdy konieczne będzie uzupełnienie reklamacji, Organizator poinformuje o tym składającego reklamację Uczestnika, czyniąc to w okresie nie dłuższym, niż 14 dni od daty złożenia reklamacji. Wtedy termin określony w pkt. 2. niniejszego paragrafu liczony jest od daty wpłynięcia poprawionej reklamacji.
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika, zgłaszającego reklamację, wyłącznie w związku z zainicjowaną przez niego procedurą reklamacyjną.
 5. Organizator informuje, że Uczestnik może korzystać z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji, posługując się wskazówkami, dostępnymi na stronie www.uokik.gov.pl, podstrona „KONSUMENCI – Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”, lub też w innych serwisach internetowych, administrowanych przez odpowiednie organy, zajmujące się kwestiami ochrony konsumentów.

§ 10. Ustanie uczestnictwa

 1. Program prowadzony jest bezterminowo.
 2. Organizator ma prawo zawiesić lub zakończyć Program z istotnych powodów w każdym czasie. O zamierzonym zawieszeniu lub zakończeniu Programu, a także powodach jego zakończenia, Organizator poinformuje Uczestników z miesięcznym wyprzedzeniem, zamieszczając odpowiedni komunikat w Serwisie oraz w Jednostkach handlowych.
 3. W przypadku zakończenia Programu Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem uzyskali prawo do otrzymania Nagrody, powinni przeprowadzić procedurę zamówienia Nagrody, zgodnie z § 7., lub odbioru Nagrody dodatkowej, w terminie do 14 dni, licząc od dnia zakończenia Programu.
 4. Organizator, kierując się istotnymi powodami, może zawiesić lub usunąć Uczestnika z Programu. Za istotne powody uznaje się: naruszenie zasad Regulaminu oraz warunków uczestnictwa w Programie. Decyzja taka musi zostać Uczestnikowi przekazana pisemnie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną), gdzie wskazana będzie przyczyna zawieszenia lub usunięcia. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji w okresie 14 dni od daty jej otrzymania, wysyłając pisemne uzasadnienie swojego stanowiska na adres Organizatora. Organizator odniesie się do treści odwołania, w terminie do 14 dni, od daty jej otrzymania.
 5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien wyrazić taką deklarację na piśmie, kierując ją – pocztą tradycyjną (list polecony) lub emailem – na adres Organizatora P. H. „Krajewscy” K. Krajewska, K. Krajewski s.c., 09-230 Bielsk, Zągoty 31A, centra@terramarket.pl. A jeśli nabył prawo do otrzymania Nagrody, dokonać zamówienia i odbioru Nagrody, czyniąc to przed złożeniem rezygnacji z Programu. Po złożeniu rezygnacji, figurujące na Koncie uczestnika Punkty ulegną dezaktywacji, a Konto uczestnika zostanie usunięte.

§ 11. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – P. H. „Krajewscy” K. Krajewska, K. Krajewski s.c., 09-230 Bielsk, Zągoty 31A. Email: centrala@terramarket.pl Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: centrala@terramarket.pl pisemnie na adres siedziby Administratora, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie), a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018. 1000, z dnia 2018.05.24), a także przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 3. Uczestnikiem programu może stać się wyłącznie osoba, która udostępni Organizatorowi własne dane osobowe, zgodnie z zawartością Formularza rejestracyjnego.
 4. Dane osobowe Uczestnika oraz dane o dokonywanych przez niego transakcjach przetwarzane będą do następujących celów: a) w celu realizacji Programu b) w celu marketingu bezpośredniego; c) w celu przesyłania informacji handlowych; d) w celu oceny informacji o preferencjach osobistych, zachowaniach Uczestnika, w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (tzw. profilowanie).
 5. Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w:

5.1 formularzu rejestracyjnym jest:

 1. cel określony w pkt 5a – wykonanie umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w Programie;
 2. cel określony w pkt 5b – prawnie uzasadniony interes Organizatora, czyli przedstawienie Uczestnikowi aktualnych towarów i usług;
 3. cel określony w pkt 5c – zgoda udzielona przez Uczestnika;
 4. 5.2 formularzu rejestracyjnym oraz danych o dokonywanych zakupach, transakcjach jest:
  1. cel określony w pkt 5d – prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający na proponowaniu Uczestnikowi produktów i usług, które będą najlepiej dopasowane do jego potrzeb.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania Programu, a po zakończeniu trwania Programu, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązku prawnego. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego oraz profilowania, do czasu wniesienia sprzeciwu przez Uczestnika, natomiast w przypadku przetwarzania danych w celu przesyłania Uczestnikowi informacji handlowych, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Uczestnika zgody.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Programie oraz uniemożliwia przesyłanie przez Administratora informacji marketingowych lub handlowych.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed jej cofnięciem.

§ 12. Regulacje końcowe

 1. Umieszczone w Regulaminie zapisy mogą zostać, z powodu wystąpienia istotnych przyczyn, zmienione przez Organizatora w trakcie trwania Programu. Za istotne przyczyny uznaje się w szczególności wystąpienie nadużyć, wynikających z konstrukcji Programu, zmianę cech Karty, zmianę zastosowanych rozwiązań technicznych, a także zmianę przepisów prawa. O zamierzonej zmianie reguł Programu Organizator poinformuje Uczestników z czternastodniowym wyprzedzeniem, zamieszczając odpowiedni komunikat w Serwisie oraz w Jednostkach handlowych Partnerów. Zmianę uznaje się za zaakceptowaną, jeśli w ciągu 30 dni od ukazania się ogłoszenia, Uczestnik nie wypowie swojego uczestnictwa w Programie. Wprowadzone zmiany nie pozbawią Uczestników jakichkolwiek praw nabytych w Programie.
 2. Organizator może dodatkowo poinformować Uczestników o dokonanych zmianach w Regulaminie, czyniąc to pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną.
 3. Informacje na temat przebiegu Programu Organizator zamieści w Serwisie. Do komunikowania się z Uczestnikami mogą także zostać użyte poczta tradycyjna, numery telefoniczne i adresy mailowe, które zostały Organizatorowi udostępnione przez Uczestników. 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17 grudnia 2020r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Karty Klienta TerraMarket

Wzór oświadczenia o odstąpieniu

od umowy zawartej na odległość

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

imię, nazwisko i adres zamieszkania Uczestnika

P. H. „Krajewscy”

K. Krajewska, K. Krajewski s.c.

, 09-230 Bielsk, Zągoty 31A

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej dnia …………………………..(data rejestracji w Serwisie), dotyczącej przystąpienia do Programu TerraKarta.

…………………………… Podpis konsumenta